CONDICIONS DE L'ENTRADA

L’adquisició de l’entrada de dia o l’abonament del Vida Festival 2019 suposa l’acceptació de les següents condicions:

1 L’entrada està confeccionada amb paper exclusiu d’alta seguretat, tintes i altres sistemes infalsificables. No la compris al carrer o en un punt de venda no oficial, és molt probable que sigui falsa i no et permeti l’accés al recinte, declinant
l’organitzador tota responsabilitat.

2 L’entrada o invitació constitueix una llicència al portador per assistir a l’espectacle ressenyat per una sola vegada. No està permesa la revenda d’aquesta entrada.

3 Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés al recinte.

4 Queda totalment prohibida l’entrada amb llaunes, ampolles, armes, paraigües i qualsevol altre tipus d’objectes tallants o contundents que l’organització estimi perillosos.

5 El portador d’aquesta entrada accepta que se li faci un registre segons la llei a l’hora d’accedir al recinte, amb l’única finalitat de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li serà denegada l’entrada al recinte.

6 De la mateixa manera, l’organitzador podrà denegar l’accés al recinte al portador d’aquesta entrada si considera racionalment que, en cas de permetre la seva entrada, podria crear-se una situació de risc, perill o desordre públic. D’igual manera, es podrà procedir a expulsar-lo del recinte si se succeeixen les circumstàncies descrites.

7 En tot cas, l’assistent a l’acte assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat el caràcter de concert massiu de l’espectacle i, en conseqüència, els riscos que per la seva persona o pertinences es puguin produir.

8 L’organització es reserva el dret a canviar o alterar el programa i ordre inicialment previst, així com a modicar l’hora
d’inici i el recinte al dors senyalitzat. Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.

9 Si per causes de força major o altres degudament justificades no es pogués iniciar l’espectacle, l’organització podrà al seu criteri establir una nova data per la celebració del mateix, per la qual cosa seria valida aquesta mateixa entrada, sense poder reclamar devolucions de l’import a no ser que la nova data diferís en més d’un mes de la que consta a l’entrada de l’espectacle. En cas de suspendre denitivament l’acte, es retornarà l’import de l’entrada en un termini de 15 dies des de la data senyalitzada a l’entrada de l’espectacle i pel procediment que l’organitzador consideri oportú.

10 Pel contrari, si la suspensió es produeix una vegada començat l’espectacle per qualsevol causa, l’organitzador no tindrà obligació d’establir una nova data ni de retornar l’import de l’entrada.

11 El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes —tant per la organització i els patrocinadors de l'esdeveniment, com pels diferents mitjans de comunicació— per a la seva posterior difusió informativa i/o comercial i autoritza aquests usos, que seran responsabilitat de qui les publiqui. Aquestes imatges poden aparèixer en Internet pel que la seva difusió pot no ser controlada.

12 Està terminantment prohibit gravar, retransmetre i/o filmar aquest concert, així com realitzar cap tipus de fotograma, quedant prohibida l’entrada al recinte amb qualsevol tipus d’aparell que permeti la gravació i/o retransmissió sonora i/o audiovisual.

13 Si per causes alienes a l’organitzador algun artista dels anunciats suspengués la seva actuació amb anterioritat al dia del concert, o el mateix dia per motius justificats, l’organitzador es reserva el dret de canviar-lo o no per un altre artista similar si hi hagués temps material, no retornant en cap cas l’import de les entrades si es realitza l’espectacle amb la resta d’artistes.

14 La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb fins
publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sorteig). L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara.

15 Es recomana l'utilització de transports públics per assistir a aquest acte.